Thaichana YouTube kasamaplus twitter kasamaplus blog  kasamaplus@hotmail.com
 
 ABOUT US  ไทยชนะคือ

     ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าเติมเงินคาซาม่าพลัส ได้รับการคิดค้นโดยหจก.ไทยชนะ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
(ไทยชนะฯ) บนแนวคิด “Simple Solution” เน้นการให้บริการที่ง่ายต่อผู้ใช้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้น
ติดตั้งจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบการใช้งาน ด้วยการพัฒนาโปรแกรม SAVANT/KASAMA+ ในรูปแบบ
ภาษาไทยเพื่อตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าหลักภายในประเทศ
     นอกเหนือจากพันธกิจหลักของไทยชนะฯ ที่มุ่งสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ตอบรับการวิธีการใช้
ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันแล้วนั้น เรื่องของการประหยัดพลังงานก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทางไทยชนะฯ มอง
เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้ เพราะพลังงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทุกวิถีชีวิต ดังจะเห็นได้ว่า
ระบบมิเตอร์เติมเงินไฟฟ้าคาซาม่าพลัสนั้น ถือเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่ทำให้เราใช้พลังงานได้อย่างคุ้ม
ค่ามากยิ่งขึ้น

     • 2548 ไทยชนะฯ ก่อตั้งขึ้นโดยผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอิเล็คโทรนิคส์
และได้นำระบบมิเตอร์ไฟฟ้าเติมเงิน คาซาม่า/KASAMA” เข้าสู่ตลาดเป็นรายแรกของ
เมืองไทย
     • 2550 ไทยชนะฯ ได้ร่วมงานกับกระทรวงพลังงาน ในโครงการนำร่องการประหยัดไฟในหน่วย
งานของวัดยานนาวา
     • 2551 ทีมค้นคว้าและพัฒนาได้เริ่มต้นวิจัย พัฒนาระบบมิเตอร์ไฟฟ้าเติมเงิน คาซาม่าพลัส
/KASAMA+” และโปรแกรม SAVANT/KASAMA+ โดยยึดแนวความคิดเรื่อง “Simple
Solution”
ซึ่งถือเป็นรายแรกที่ได้ริเริ่มการให้บริการบนเว็บไซต์ที่ใช้งานง่ายด้วยภาษา
ไทย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานในฟังค์ชั่นต่างๆ ได้โดยง่าย

ต่อมาไทยชนะฯ ได้รับการคัดเลือกจากอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ให้เข้าร่วมโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุ
ประสงค์เพื่อเป็นช่องทางนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่พัฒนาสู่กระบวนการใช้การเชิง
พาณิชย์ และพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน

ในปลายปีไทยชนะฯ ได้ส่งระบบมิเตอร์ไฟฟ้าเติมเงินคาซาม่าพลัสเข้าสู่ท้องตลาด พร้อม
กับเปิดให้ บริการเว็บไซต์ www.kasamaplus.com อย่างเป็นทางการ ซึ่งทำให้ระบบ
มิเตอร์ไฟฟ้าเติมเงินคาซาม่า พลัสเป็นรายแรกที่ได้รับเครื่องหมาย มอก.

     • 2552 ไทยชนะฯ ได้รับคัดเลือกจากอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้นำ
ระบบมิเตอร์ไฟฟ้าเติมเงินคาซาม่าพลัส เข้าร่วมแสดงในงานพิธีเปิดบ้านสิรินธร ที่
สวทช. ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นองค์ประธาน
เปิดงาน

ได้เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน Thailand ICT Awards Expo 2009 จัดโดย SIPA
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรฒซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

และระบบมิเตอร์เติมเงินคาซาม่าพลัส (KASAMA+) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากโครงการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2009 ในหมวด Application and Infrastructure Tools

     • 2553 ไทยชนะฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในหมวด Application and Infrastructure Tools เป็นปีที่ 2
จากระบบมิเตอร์ไฟฟ้าคาซาม่าพลัสโมบิ (KASAMA+ mobi) ในงานประกาศผลรางวัลการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ (TICTA 2010)

ธันวาคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ให้เงินทุนสนับสนุนจากโครงการแปลงเทคโนโลยีให้เป็นทุน แก่ผลิตภัณฑ์คาซาม่าพลัส โมบิ (kasama+ mobi)
ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบส่งข้อความสั้น (SMS) ให้ทำงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบมิเตอร์ไฟฟ้าแบบเติมเงินให้มีการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
สอดคล้องกับแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานในคอนเซ็ปต์ Green IT นายกันต์ วีระกันต์ ผู้จัดการโครงการ งานบริหารโครงการนวัตกรรม ร่วมลงนามกับ
นายอภิชาติ อัครปรีดี ผู้จัดการหจก.ไทยชนะเซลล์เแอนด์เซอร์วิส ผู้พัฒนาและผลิตระบบมิเตอร์ไฟฟ้าเติมเงินรายแรกของประเทศไทย ภายใต้แบรนด์คาซาม่าพลัส
ให้เงินทุนสนับสนุนเพื่อผลิตนวัตกรรมด้านระบบมิเตอร์ไฟฟ้าคาซาม่าพลัส โมบิ